Proceente Proceente, W.E.N.A., Ero, Pyskaty, Łysonżi – Każda doba